Doelstellingen cultuurparticipatie

Samen Cultuurmaken 2022-2024

Met het programma Samen Cultuurmaken 2022-2024 willen de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) iedereen gelijke kansen bieden om actief deel te nemen aan kunst en cultuur. Hiervoor zijn onder andere bij FCP middelen beschikbaar. Kunstgebouw maakt deze (rijks)middelen toegankelijk voor alle gemeenten in Zuid-Holland. 

Community cultuurparticipatie

Kunstgebouw kent de actoren met betrekking tot cultuurparticipatie in de gemeenten van Zuid-Holland, verbindt de actoren met elkaar, verstevigt het netwerk en bouwt (aan) een ‘community cultuurparticipatie’ met beleidsmakers die cultuurparticipatie prioriteren. 

Kennisdeling

Kunstgebouw deelt actief relevante informatie van fondsen en over regelingen, kennis uit onderzoeken en inspirerende voorbeelden. Zo faciliteren we ontmoeting en uitwisseling en stimuleren we actie.

Door te putten uit goede voorbeelden uit het netwerk op het gebied van beleid, plannen en uitvoering van gemeenten die ‘sterk’ zijn op het gebied van cultuurparticipatie, kunnen we de gemeenten met zwak(ker) cultuurparticipatiebeleid stutten. 

Zo breed mogelijke doelgroep bereiken

In lijn met het rijksbeleid hebben we extra aandacht voor jongeren en mensen voor wie actieve deelname aan kunst en cultuur niet vanzelfsprekend is. Het is belangrijk om de lijnen tussen de verschillende plekken waar kunst beoefend en gezien kan worden te koppelen. Het kennen-willen-kunnen-doen-model in combinatie met datamodel Cultureel Zuid-Holland in kaart

Amateurkunsten

Het rijk heeft voor de periode zomer 2022 – zomer 2023 € 1,5 miljoen vrijgemaakt om de amateurkunstensector te ondersteunen. De helft daarvan is toegekend aan de amateurkunstkoepels, de andere helft is door provinciale organisaties ingezet voor activiteiten in de regio. Kunstgebouw kon aanspraak maken op € 120.000 ten behoeve van activiteiten die bijdragen aan het revitaliseren van de amateurkunsten in Zuid-Holland. In samenspraak met onze partners heeft Kunstgebouw een plan opgesteld voor deze eerste incidentele periode. 

Verbinding cultureel en sociaal domein

Samenwerking tussen cultureel en sociaal domein is een voorwaarde voor subsidie via het programma Samen Cultuurmaken en een (opkomende) trend bij andere fondsen en visionairs. Uit eerdere projecten en ervaringen is gebleken dat deze domeinen lang niet altijd elkaars taal spreken. Kunstgebouw neemt een proactieve rol in ‘de wederzijdse taalvaardigheid’ van deze domeinen door het te agenderen en vertaalslagen te maken.