Maatschappelijk betrokken organisatie

Fair practice

Kunstgebouw hanteert binnen de eigen organisatie de principes van de Fair Practice Code. Deze code staat voor duurzaam, eerlijk en transparant ondernemen en werken in kunst, cultuur en de creatieve industrie. Kunstgebouw draagt zorg voor eerlijke beloning. Kunstgebouw hanteert de CAO Sociaal Werk voor medewerkers in loondienst. Ook voor zzp’ers hanteert Kunstgebouw de richtlijnen van Fair Practice. Met het belonings- en opleidingsbeleid draagt Kunstgebouw bij aan een betere arbeidsmarktpositie voor werkenden in de culturele sector.  

Daarnaast investeert Kunstgebouw in Fair Practice in het gehele werkgebied door zzp’ers en organisaties te ondersteunen met trainingen en hand­reikingen op het gebied van onder­nemerschap. Door organisaties begeleiding te bieden bij het genereren van voldoende middelen om werkenden naar behoren te betalen, draagt Kunstgebouw (ook indirect) bij aan eerlijke beloning in de sector.

Governance

Kunstgebouw hanteert de Governance Code Cultuur en leeft de principes ervan na. De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. De code omvat het gehele besturings­proces: beleid, uitvoering, toezicht en verantwoording.

Kunstgebouw voert overleg met interne en externe stake­holders. Daarbij is aandacht voor zaken als risico­beheersing en het voorkomen van belangen­verstrengeling.

Diversiteit en inclusie

Kunstgebouw zet zich in voor een inclusief Zuid-Holland en een inclusieve organisatie. Onder inclusie verstaan we onder meer het bereikbaar maken van cultuur voor iedereen, en daarbij rekening houden met geloofsovertuiging, seksuele voorkeur, opleidingsniveau en maatschappelijke positie.  

Ruimte voor diversiteit is een belangrijk speerpunt. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en de kwaliteit van de organisatie.  

Onze activiteiten bieden volop mogelijkheden voor het creëren van gelijke kansen en het bereiken van doel­groepen met een maatschappelijke achterstandspositie. De activiteiten van Kunstgebouw dragen (ook indirect) bij aan een inclusievere samenleving; cultuur­onderwijs leert nieuwsgierig zijn naar en omgaan met het andere. Soms ook in concretere zin, door de thematiek die wordt behandeld in de educatieve programma’s, zoals vrijheid van menings­uiting en gender­diversiteit.

De focus op onderzoek en kennisgedreven werken zal positief bijdragen aan het formuleren van scherpe doelen op het gebied van diversiteit en inclusie.