Focus communicatie en marketing

Focus communicatie en marketing in 2023

Inspelen op kansen

De externe ontwikkelingen, zoals investeringen van de rijksoverheid, bieden kansen. In 2023 is de communicatie van Kunstgebouw erop gericht de achterban zo goed mogelijk te informeren en waar mogelijk te betrekken bij deze ontwikkelingen.

Ook de interne ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en datagedreven werken bieden kansen. Met grotere kennis van onze doelgroepen en stakeholders en betere digitale tools zullen we nog gerichter verschillende doelgroepen kunnen benaderen, en daarmee ons bereik vergroten en verbreden.

Creëren van draagvlak

Om draagvlak te creëren voor cultuurparticipatie en cultuuronderwijs zal Kunstgebouw inzetten op een heldere en gerichte communicatie richting gemeenten en provincie over het belang van cultuur, en de kansen die cultuur biedt voor de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.

Werken aan het merk Kunstgebouw

Kunstgebouw bedient een groot aantal doelgroepen, van overheden tot amateurverenigingen. In 2023 besteedt Kunstgebouw aandacht aan de ontwikkeling van een corporate story die recht doet aan de verschillende doelgroepen die Kunstgebouw aanspreekt.

Corporate story

 • Aanscherpen corporate story, passend bij de brede dienstverlening
 • Verbetering website, voor een betere presentatie van Kunstgebouw en positionering als kennisplatform

Datagedreven communicatie 

 • Verbeteren rapportage communicatie en marketing
 • E-mailmarketing speelt in op specifieke doelgroepen (minder massa, meer kwaliteit)
 • Bijsturen strategie, verspreiding en productie op basis van inzichten die voortkomen uit de rapportage

Participatie

 • Per kwartaal wordt 1 evenement georganiseerd, met focus op participatie door doelgroepen
 • Socialmediabeleid richt zich op interactie 
 • Per kwartaal wordt er minstens 1x content geproduceerd in samenwerking met een partner of stakeholder

PR

 • PR-activiteiten worden gekaderd binnen strategie
 • Actief opzoeken verhalen
 • Bouwen aan netwerk van journalisten