Vergroten impact

Mensen lopen door Golden Gate Park met de Little Sun. Een kunstobject van Olafur Eliasson.

Aansluiting landelijke ontwikkelingen

Het Whize segmentatiemodel, waarmee de inwoners van ons werkgebied in kaart zijn gebracht, wordt door steeds meer provincies en steden in Nederland gebruikt om beter inzicht te krijgen in de mate waarin alle bevolkingsgroepen bereikt worden met het culturele aanbod. Zo ontstaat er langzaam een beeld van het hele land waarin via dezelfde systematiek meer kennis over cultuur en inwoners vergaard wordt. Kunstgebouw is hiermee onderdeel van de door het ministerie van OCW geïnitieerde Taskforce Publieksdata. Door deze uniforme aanpak kunnen verschillende regio’s van elkaar leren, kunnen we nog beter sturen op effectieve inzet van middelen voor cultuur en er zorg voor dragen dat een zo breed mogelijk deel van de bevolking profijt heeft van deze investeringen.

Impact vergroten

In 2022 is een start gemaakt met het project en is de eerste versie van het dashboard gelanceerd. In 2023 (en de jaren daarna) zal Cultureel Zuid-Holland in kaart verder ontwikkelen. De datasets die als bron dienen voor het dashboard worden aangevuld en aangescherpt. We zullen ons actief inzetten om spelers in de provincie te stimuleren het dashboard te gebruiken om beleid aan te scherpen en impact te vergroten.

We zullen de kennis daarnaast delen met:

  • het VSBfonds om samen met dit fonds meer initiatief in kleinere gemeenten te stimuleren;
  • de andere provinciale instellingen om gezamenlijk ons bereik te vergroten;
  • spelers in de rest van het land om zo een steeds scherper beeld te krijgen van Zuid-Holland en van Zuid-Holland in relatie tot de omgeving.

Als verdieping op Cultureel Zuid-Holland in kaart wil Kunstgebouw vanaf 2023 op deelonderwerpen aanvullend onderzoek doen om zo meer duiding en achtergrond te kunnen geven aan cijfers, trends en ontwikkelingen. Met als doel om het beleid te kunnen blijven aanscherpen en aanpassen aan de behoeften en mogelijkheden van de sector.