Kennisplatform

Kennisplatform


Het afgelopen jaar heeft Kunstgebouw ingezet op het opzetten van een kenniscommunity in Zuid-Holland. De waardering hiervoor is hoog binnen het culturele en sociale veld. Toch blijft er behoefte om, naast ons bestaande opleidingsaanbod en onze netwerkbijeenkomsten, het delen en ophalen van kennis en informatie nog beter te faciliteren. Kunstgebouw Academie werkt samen met de communicatieafdeling om de websites van Kunstgebouw door te ontwikkelen tot kennisplatform, waar informatie en inspiratie aangeboden worden op een logische plek én beschikbaar zijn op het moment dat het geïnteresseerden het beste uitkomt. Een e-learningcomponent zal hier deel van uitmaken. 

Door deze ontwikkeling draagt Kunstgebouw Academie eraan bij dat kennis geborgd blijft en met een groter bereik gedeeld wordt. 

 

Cursus cultureel ondernemerschap


Culturele zzp’ers in ons netwerk hebben aangegeven dat er behoefte is aan ondersteuning en training, met name met betrekking tot onder­nemer­schap. Kunstgebouw Academie heeft daarom een training cultureel ondernemerschap ontwikkeld, waarmee we in 2023 120 deelnemers willen bereiken. Zeker nu veel zzp’ers hun heil hebben moeten zoeken in andere sectoren willen we met deze cursus bijdragen aan een gunstig werkklimaat voor culturele zzp’ers en zorgen voor een gezonde sector die gebaseerd is op duurzame relaties en een eerlijk beloningsbeleid.

Ondersteuning Kunstgebouw programma’s


Kunstgebouw Academie is er in de eerste plaats op gericht om de missie van onze organisatie in de breedte te ondersteunen door middel van kennisdeling en deskundigheids­bevordering. Soms in de vorm van eigen scholingsaanbod, soms als uitvoerder en promotor van trainingen en cursussen door derden, maar vooral ook in de ondersteuning van evenementen en inhoudelijke verdieping binnen onze andere programma’s.

Training speciaal onderwijs Zuid-Holland


Cultuureducatie in het speciaal onderwijs is niet altijd vanzelfsprekend. Het is een uitdaging om dit een passende plek in het lesprogramma te geven. Het vraagt extra deskundigheid van kunst­vak­docenten om aan te sluiten bij de leerlingen en in te spelen op individuele behoeften. Kunstgebouw Academie neemt het voortouw in het organiseren van provinciale trainingen voor kunstenaars en docenten die al ervaring hebben in het primair onderwijs en geïnteresseerd zijn in het werken binnen het speciaal onderwijs.

Er wordt praktijkervaring opgedaan en na afloop zijn deelnemers in staat lessen te ontwerpen die aansluiten bij deze doelgroep. Aansluitend aan deze training zal gestart worden met een kleinschalige pilot Leer film spreken in het (v)so in samenwerking met Filmhub Zuid-Holland, waarbij de nadruk ligt op hoe men filmeducatie in kan zetten in het speciaal onderwijs.