Plannen-CMK

Hoe we onze CMK-doelstellingen voor 2023 waarmaken

Onderbouwde actie

In schooljaar 2022-2023 start Kunstgebouw met Evi, een landelijke zelfevaluatietool voor cultuuronderwijs die als onderdeel van CMK is uitgerold. We stellen Evi via LKCA beschikbaar in deelnemende regio’s. Erasmus Universiteit Rotterdam zal de overkoepelende analyses uitvoeren.

Naast deze speciaal voor CMK ontworpen digitale tool gebruiken we eigen data om CMK-deelnemers te kunnen adviseren.

Met behulp van het dashboard Cultureel Zuid-Holland in kaart en data uit onze eigen CMK-portal, bepalen we de prioriteiten in ons werkgebied. De inzichten die deze dashboards ons verschaffen, gebruiken we om belangrijke spelers binnen de regio met elkaar te verbinden. Samen met onze partners kijken we wat er in een regio minimaal nodig is aan randvoorwaarden om goed cultuuronderwijs te realiseren. We streven er actief naar om dit per regio met de lokale partijen waar te maken.

Actieve lobby voor meer draagvlak voor cultuuronderwijs

We blijven lobby voeren om draagvlak voor cultuuronderwijs te versterken. Dat doen we op landelijk niveau, door mee te denken hoe een vervolg te geven aan CMK-3. Op gemeentelijk niveau, door waar mogelijk ook de gemeenten die niet deelnemen aan CMK-3 te betrekken en alle gemeenten op te warmen voor wat er na CMK-3 komt. In het onderwijs, door samenwerkingen op te zetten met pabo’s, docenten- en kunstvakopleidingen. 

Kennis delen

De activiteiten in 2023 en de communicatiestrategie zijn gericht op het delen van kennis, in de vorm van publicaties en nieuwsbrieven en tijdens webinars en live evenementen. De inzichten uit Cultureel Zuid-Holland in kaart, de CMK-portal en de Evi-analyses vertalen we naar content die informeert en inspireert.

We maken kennis en informatie uit het landelijk netwerk toegankelijk voor ambtenaren, culturele organisaties en het onderwijs. Door concrete voorbeelden te delen over hoe goed cultuuronderwijs gerealiseerd kan worden en wat het teweegbrengt, inspireren en motiveren we betrokkenen in de hele provincie om er zelf actief mee aan de slag te gaan.

Onderlinge contacten stimuleren

We stimuleren netwerkvorming, zowel binnen als tussen regio’s. We organiseren één grote live bijeenkomst voor ambtenaren, culturele organisaties en het onderwijs uit alle deelnemende gemeenten om het CMK-netwerk te inspireren en onderling te verbinden. We organiseren verschillende online themabijeenkomsten die aansluiten bij actuele ontwikkelingen om deskundigheid te bevorderen. We werken met de andere Zuid-Hollandse penvoerders samen op actuele thema’s, bijvoorbeeld om het speciaal onderwijs beter te bereiken. Ook de jaarlijkse meetup met Haagse en Rotterdamse opleidingen Docent Muziek zetten we voort.