Netwerken en inspiratie vo

Advies en begeleiding

Voor middelbare scholen ontwikkelde Kunstgebouw een visievormingstraject, dat docenten helpt de visie op kunst- en cultuureducatie vorm te geven en tegelijk het draagvlak hiervoor in de eigen school te vergroten. 

De regionale CMK-projectleiders adviseren we over het bereiken van vo-scholen en het realiseren van hun ambities. En culturele instellingen begeleiden we onder andere met het vinden van fondsen en subsidies om de ontwikkeling van programma’s in samenwerking met vo-scholen mogelijk te maken

Consulenten voortgezet onderwijs met penvoerders CMK

De consulenten vo van de verschillende penvoerders CMK in Zuid-Holland willen graag nauwer samenwerken. Zo worden de verschillende expertises samengebracht, kan men van elkaars kennis gebruikmaken en kunnen de vo-scholen in de provincie beter ondersteund worden.

CMK-projectleiders

We onderhouden het netwerk van regionale CMK-projectleiders die voortgezet onderwijs in hun plannen hebben opgenomen.

Verbinding met cultuurparticipatie

In 2023 zullen we ook concrete stappen zetten in de samenwerking met de Basisvoorziening cultuurparticipatie in Zuid-Holland: Popunie, Jeugdtheaterhuis en SEOP. Samen verkennen we hoe we een betere doorstroom van scholen naar cultuurbeleving en -beoefening in de vrije tijd kunnen realiseren.