Voorwoord

Voorwoord

directeur Aukje Bolle

Cultuur voor iedereen in Zuid-Holland, dat is de missie van Kunstgebouw. Omdat cultuur essentieel is voor onze ontwikkeling. Onze ontwikkeling als mens, als individu en onze ontwikkeling als maatschappij. Wij maken cultuur en cultuur maakt ons.
Investeren in cultuur is investeren in een leefbare maatschappij. Een maatschappij waarin talenten kunnen worden ontdekt en ontwikkeld, waarin verschillende perspectieven naast elkaar kunnen bestaan en elkaar kunnen verrijken.

Bijdrage aan welvaart
Cultuur levert een belangrijke positieve bijdrage aan de brede welvaart, de kwaliteit van leven nu en in de toekomst. De vraagstukken waar we als maatschappij voor staan, vragen om innovatie. Innovatie vereist creativiteit. Cultuuronderwijs en cultuurparticipatie stimuleren en ontwikkelen creativiteit in ieder mens en daarmee in de samenleving. Cultuur in het algemeen en cultuureducatie in het bijzonder dragen bij aan kansengelijkheid voor kinderen en jongeren in de samenleving.

Bedienen van Zuid-Holland
Nu de rol van de provincie steeds belangrijker wordt, ook op het gebied van cultuur, wil Kunstgebouw haar ondersteunende taak optimaal kunnen vervullen. Dat vraagt om een investering, maar deze levert een rendement op dat vele malen groter is. In termen van zachte waarden, verbinding, menselijkheid, verantwoordelijkheid, maar ook qua economische spin-off en financiële baten voor de sector.
Met een kleine organisatie (nog geen 20 fte) in een groot werkgebied (3,8 miljoen inwoners) zoeken wij steeds naar hoe wij Zuid-Hollandse gemeenten en organisaties optimaal kunnen ondersteunen. Zodat zij, door ons ondersteund, hun doelen kunnen bereiken.

Een goede basis
Met een aantal standaard programma’s, langlopende projecten, activiteiten, pilots en experimenten zorgen wij voor een goede en brede basis voor cultuur, overal in Zuid-Holland. En een goede basis betekent voldoende kennis, beleid, middelen, draagvlak, netwerk en culturele activiteit.
Daarmee bieden we ondersteuning, maximaliseren we de middelenstroom van rijk en private fondsen naar Zuid-Hollandse initiatieven en dragen we bij aan de zelfredzaamheid van gemeenten en organisaties. We vermenigvuldigen de provinciale investeringen in cultuur voor de sector in alle gemeenten.

We zetten in op het bieden van meer ondersteuning bij digitalisering en verduurzaming van de sector. En we blijven werken aan inclusie. Zo dragen we bij aan een aantrekkelijke provincie, waarbij we met maatwerk aandacht hebben voor de specifieke regionale vraagstukken en de uniciteit van gemeenten en regio’s.

We zijn in continu gesprek met Zuid-Hollandse gemeenten en organisaties. We werken samen binnen de basisvoorziening cultuurparticipatie en met onze partners Erfgoedhuis Zuid-Holland en Probiblio. We zijn in gesprek met de rijksoverheid en rijksfondsen en we blijven natuurlijk in dialoog met de provincie om gezamenlijk tot optimale resultaten te komen. Op het gebied van cultuur en in verbinding met andere domeinen, want daar liggen nog veel kansen. De verbinding van cultuur en het sociaal domein, cultuur en ruimtelijke ordening, cultuur en gezondheid.

Vertrouwen in de toekomst
Er is veel werk aan de winkel, er liggen veel kansen en we zien de uitdagingen van de komende jaren, om te beginnen van 2024, met vertrouwen tegemoet. We hebben zin om samen met alle partners te bouwen aan een mooie toekomst. Want hoe groot of complex de vraagstukken ook zijn, cultuur levert een positieve bijdrage. Door een nieuw perspectief, door inspiratie, door verbondenheid, door creativiteit en door aandacht voor het mens-zijn.

Aukje Bolle
directeur-bestuurder