1

Toekomstgericht en  -bestendig

Kunstgebouw levert met haar activiteiten een bijdrage aan de maatschappij, nu en in de toekomst. In de afgelopen jaren heeft Kunstgebouw de ontwikkeling doorgemaakt van een organisatie gericht op cultuureducatief aanbod voor het basisonderwijs, tot een volwaardige provinciale ondersteuningsinstelling voor cultuur, die zich kan meten met andere provincies.

Om daartoe voldoende geoutilleerd te zijn heeft Kunstgebouw een aantal grote interne veranderingen gerealiseerd.

De ICT en informatie-architectuur is geüpdatet. De interne organisatie en de dienstverlening zijn waar mogelijk gedigitaliseerd.

De organisatie-inrichting is aangepast aan de verschillende vormen van dienstverlening. Met het doen van onderzoek en een datagedreven aanpak hebben we meer kennis en inzicht in de werking van cultuur in ons bedieningsgebied, de hele provincie Zuid-Holland. Met de activiteiten gericht op sectorontwikkeling, dragen we bij aan een vitale cultuursector, overal in de provincie. Met het educatieve aanbod dat wij nog altijd organiseren voor een groot aantal scholen in Zuid-Holland, bieden we een concrete invulling voor cultuuronderwijs.

Zo werkt Kunstgebouw toekomstgericht en is de organisatie toekomstbestendig.

Samenwerking met rijk en andere provincies

Samen met partners uit het hele land, collega-instellingen in andere provincies (verenigd in de Raad van Twaalf), het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), zorgen we voor interprovinciale samenwerking en uitwisseling. Zo benutten we elkaars kennis en knowhow optimaal. Voor gezamenlijke lobby en belangenbehartiging, om te zorgen dat de provinciale belangen worden behartigd en dat er aandacht (en geld) is voor de gebieden buiten de stedelijke culturele hotspots.

Aansluiten bij rijksbeleid

Kunstgebouw verbindt het beleid van het rijk en gemeenten op het gebied van cultuur. We leveren input voor en bewegen mee met het rijksbeleid voor cultuur om zorg te dragen voor goede synergie tussen beleid en activiteiten op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau. Zonder de autonomie en lokale belangen uit het oog te verliezen.

Van Cultuurplanperiode 2021-2024 naar 2025-2028

We stimuleren netwerkvorming, zowel binnen als tussen regio’s. We organiseren één grote live bijeenkomst voor ambtenaren, culturele organisaties en het onderwijs uit alle deelnemende gemeenten om het CMK-netwerk te inspireren en onderling te verbinden. We organiseren verschillende online themabijeenkomsten die aansluiten bij actuele ontwikkelingen om deskundigheid te bevorderen. We werken met de andere Zuid-Hollandse penvoerders samen op actuele thema’s, bijvoorbeeld om het speciaal onderwijs beter te bereiken. Ook de jaarlijkse meetup met Haagse en Rotterdamse opleidingen Docent Muziek zetten we voort. 

Aansluiten bij cultuurplancyclus

We willen, samen met onze Zuid-Hollandse partners, tot definitieve afspraken komen met de provincie over het werken in een vierjaren cyclus, analoog aan de cultuurplancyclus van het rijk. Het gesprek hierover loopt al enige tijd. We zijn ervan overtuigd dat een meerjarencultuurbeleid dat zowel inhoudelijk als in tijdpad parallel loopt aan het rijk zal leiden tot een bundeling van krachten en middelen en grote voordelen zal hebben voor de sector.