Wat we bedoelen

Wat we bedoelen als we het over diversiteit en inclusie hebben

Daarvoor stellen we ons eerst de vraag: wat bedoelen wij met diversiteit en inclusie? Voor Kunstgebouw betekent het dat iedereen mee kan doen met cultuur, dat er geen groepen zijn die hogere drempels ervaren dan andere groepen, dat iedereen zich kan herkennen in het beleid en het aanbod. Dat de gehanteerde definities, wat wij bedoelen als we het over cultuur hebben, breed genoeg zijn, zodat eenieder zich hiertoe kan verhouden.

Doelgroepsegmentatie

Voor een daadwerkelijk inclusieve sector is het essentieel dat we inzicht verkrijgen in de huidige bediende doelgroepen en de deelnemers in deze sector. We moeten ook identificeren welke groepen momenteel nog onvoldoende vertegenwoordigd zijn in zowel aanbod als deelnemers.

Daartoe zijn we gestart met het werken met het Culturele Doelgroepenmodel (afgeleid van het Whize segmentatiemodel). In dit model is op basis van een veelheid aan bronnen, de samenleving verdeeld in een aantal doelgroepen, waarbij onder meer demografische kenmerken, inkomen, gedrag en sociale status een rol spelen.

Gebieds- en deelnameanalyse

Door middel van gebiedsanalyse (wie wonen er in een bepaald gebied, gemeente of wijk) en bezoekers- en deelnemersanalyse (wie worden er bereikt en doen er mee), weten we ook welke groepen er nog onvoldoende profijt hebben van de investeringen in cultuur. Vervolgens kan worden onderzocht welk aanbod aansluit bij de behoefte van deze doelgroepen. We werken hierin met het Whize segmentatiemodel en het daarop gestoelde Culturele Doelgroepenmodel. Het Whize model wordt ook door de bibliotheeksector toegepast. En voor cultuur wordt op steeds meer plekken in het land gewerkt met het Culturele Doelgroepenmodel, door Rotterdam Festivals ontwikkeld.

Oprekken van ons eigen begrip

Bovendien zijn we bezig met het verkennen van het vraagstuk rondom onze eigen definitie van cultuur. Er bestaat veel culturele activiteit die niet volgens de traditionele benadering is georganiseerd, met bijvoorbeeld een officiële registratie bij de Kamer van Koophandel en aansluiting bij een bond of belangenvereniging. Om ons begrip van cultuur te verbreden en ons perspectief op de sector te vergroten, zijn we op zoek gegaan naar alternatieve organisatievormen die buiten de huidige definitie vallen. Hierbij onderzoeken we tevens de betrokken partijen in dit deel van de sector en hoe deze functioneren.

Programma’s

Met de programma’s die we brengen, zetten we in op een zo breed mogelijke representatie van bevolkingsgroepen. Daarnaast werken we vanuit de visie dat cultuuronderwijs en cultuurparticipatie bijdragen aan de capaciteit om te gaan met verschillen; verschil van inzicht, van achtergrond en van bijvoorbeeld godsdienst. Zo dragen we met onze programma’s ook indirect bij aan een inclusievere samenleving.