Wat we doen


Met verschillende projecten en programma’s zorgen we dat de Zuid-Hollandse sector ontwikkelt en deelneemt aan rijksprogramma’s, en optimaal profijt heeft van het netwerk, beschikbare middelen en kennis. En dat er draagvlak is voor cultuur.

Binnen de afdeling sectorontwikkeling worden verschillende programma’s en projecten gerealiseerd: de rijksprogramma’s Cultuureducatie met kwaliteit en het programma Cultuurparticipatie, met bijbehorende subsidieregelingen. En het nieuwe programma voor Amateurkunsten. Binnen de Kunstgebouw Academie worden trainingen en cursussen voor professionals georganiseerd, om ervoor te zorgen dat de mensen die de sector vormgeven goed geoutilleerd zijn. En onder de noemer Deskundigheidsbevordering vinden allerlei activiteiten plaats om het kennis- en ontwikkelingsniveau te optimaliseren.

Kansengelijkheid

We vinden het belangrijk dat iedereen gelijke kansen heeft om deel te nemen aan cultuur. Daarbij hebben we extra aandacht voor de landelijke gebieden met beperkt aanbod en beperkte infrastructuur, jongeren en mensen voor wie actieve deelname aan kunst en cultuur niet vanzelfsprekend is.

Netwerk en kennisdeling

Door de actoren op het gebied van cultuurparticipatie in Zuid-Holland samen te brengen, verstevigen we het netwerk waarin we kennis kunnen delen en kunnen leren van elkaar. We organiseren netwerkbijeenkomsten voor beleidsmakers en faciliteren dat combinatiefunctionarissen cultuur uit diverse gemeenten elkaar kunnen ontmoeten. We ontwikkelen kennisdossiers en verzorgen voorlichtingen over relevante onderwerpen. We koppelen partijen aan elkaar als we kansen zien voor mooie samenwerkingen.

Deelname aan regelingen stimuleren

Om deelname aan rijksregelingen te stimuleren, lichten we voor en maken deelname aan rijkssubsidies en -regelingen voor cultuureducatie en -participatie toegankelijk. Dit doen wij voor meerjarige regelingen zoals Samen Cultuurmaken, en Cultuureducatie met kwaliteit maar ook voor incidentele impulsregelingen. We bemiddelen tussen rijks- en particuliere fondsen met beschikbare middelen en partijen in Zuid-Holland met kansrijke initiatieven of ideeën voor cultuureducatie of cultuurparticipatie.

Draagvlak

We ondersteunen beleidsmakers en culturele organisaties bij het creëren van meer draagvlak voor cultuur. Dit doen wij zowel door het delen van relevante kennis over de waarde van cultuur (maatschappelijk, economisch en persoonlijk) als door het toegankelijk maken en delen van relevante data over bestaande infrastructuren en lokale deelname aan cultuur.

We stimuleren beleidsvorming

We ondersteunen gemeenten en culturele organisaties bij het vormgeven van nieuw en het verankeren van bestaand beleid. Want een gezonde en duurzame sector is gebaat bij helder beleid.