Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling

In 2022 is stevig ingezet op organisatieontwikkeling met als doel een toekomstbestendige organisatie te creëren.

Herontwerp van de informatie-architectuur

Met het oog op toekomstbestendigheid en optimale werking van zowel de interne organisatie als de (digitale) dienstverlening, is de ICT onder de loep genomen en opnieuw ingericht.

In voorgaande jaren is een reserve opgebouwd om deze exercitie te kunnen uitvoeren en bekostigen.
In 2021 is Kunstgebouw gestart met het verplaatsen van zoveel mogelijk data van een on-premise server naar de cloud. In 2022 is dit proces verder doorgezet. Daarnaast is het sterk verouderde CRM vervangen door Tribe. Dit systeem voldoet aan de eisen van deze tijd en van de dienstverlening van Kunstgebouw.

Ook zijn we in 2022 gestart met het laten bouwen van een nieuwe applicatie voor het educatieve aanbod en een online dashboard waarmee data en onderzoeksresultaten gedeeld kunnen worden.
Uiteindelijk doel is om met Tribe een centrale database en CRM te hebben waaraan de andere applicaties voor dienstverlening gekoppeld zijn. Hiermee wordt de efficiency en integrale werking van de verschillende vormen van dienstverlening bevorderd.

In 2021 is Kunstgebouw gestart met een professionaliseringsslag van de administratieve organisatie. De financiële administratie is uitbesteed en verder gedigitaliseerd. De overstap is gemaakt naar Exact Online. In 2022 is de personeelsadministratie gedigitaliseerd en ondergebracht in Exact HR.

HR-adviseur

In september 2022 is een HR-adviseur in dienst getreden bij Kunstgebouw. Hiermee zijn de taken op het gebied van HR belegd bij een deskundige die zorg draagt voor helder en up-to-date HR-beleid en de uitvoering daarvan.

Herontwerp organisatie-inrichting

In 2022 zijn we van start gegaan met het herontwerp van de organisatie in een participatief traject met de titel: Een Toekomstbestendig Kunstgebouw.

De missie en visie van Kunstgebouw zijn aangescherpt. De verschillende vormen van dienstverlening zijn afgezet tegen de ontwikkelingen in de sector en in ons werkgebied. Er is met de organisatie gekeken naar welke vorm van dienstverlening optimaal aansluit bij de behoefte in ons werkgebied, de kansen die het provinciaal en rijksbeleid bieden en de mogelijkheden en beperkingen van de organisatie. Dit traject heeft geresulteerd in een nieuw organisatieontwerp.

Het herontwerptraject wordt begeleid door externe specialisten. Het traject is deels bekostigd met een HR-Voucher, een initiatief van samenwerkende rijks-cultuurfondsen, bedoeld om culturele en creatieve organisaties te ondersteunen bij de professionalisering van het organisatie- en personeelsbeleid. In 2023 wordt het traject voltooid.

Nieuwe ontwikkelingen: Onderzoek en data gedreven werken

In 2022 is Kunstgebouw gestart met het doen van onderzoek en het presenteren van onderzoeksresultaten om de cultuursector vooruit te helpen.

Met een kleine organisatie in de dichtst bevolkte provincie met het grootste aantal inwoners van Nederland, moeten wij kiezen waar wij op inzetten met onze dienstverlening, om een goed gewogen keuze te kunnen maken. Bij de onderzoeksprojecten in 2022 waren kansengelijkheid, deskundigheidsbevordering en professionalisering belangrijke uitgangspunten.

Het eerste onderzoeksproject waarmee Kunstgebouw naar buiten trad is Cultureel Zuid-Holland in kaart. Een online dashboard waarin van alle gemeenten in Zuid-Holland in kaart is gebracht wie er wonen, hoe de infrastructuur voor cultuur, onderwijs en welzijn eruitziet, welke culturele activiteiten er plaatsvinden en hoe het cultuurbeleid is vormgegeven.

Scholing

Kunstgebouw zet in op deskundigheidsbevordering en professionalisering van de cultuursector in het werkgebied. En past dit toe binnen de eigen organisatie.
Medewerkers van Kunstgebouw beschikken over een loopbaanbudget als onderdeel van het salaris. Dit budget kan worden ingezet voor activiteiten ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid. Van het loopbaanbudget is door medewerkers gebruik gemaakt voor uiteenlopende activiteiten, van coaching tot sport- en yogalessen, van mindfulness tot VTS-training.

Kunstgebouw investeerde tevens in ontwikkeling van de nodige kennis en expertise van medewerkers door middel van individuele en groepstrainingen en cursussen.
Zo hebben verschillende medewerkers een coachingstraject gevolgd, is er een preventiemedewerker getraind en zijn de BHV’ers bijgeschoold om de kennis up-to-date te houden. Een aantal medewerkers begon met een leiderschapsleergang, de gehele organisatie is betrokken bij het organisatie-ontwerptraject onder begeleiding van externe deskundigen. Daarnaast is geïnvesteerd in mobiliteitsprogramma’s en arbo-trajecten bij langdurig verzuim.