Amateurkunsten

Amateurkunsten

Veel kinderen, jongeren en volwassenen beoefenen in hun vrije tijd amateurkunsten. Ongeveer 40% van de Nederlandse bevolking beoefent op regelmatige basis een kunstvorm.

Net als veel andere sectoren werd het amateurkunstenveld zwaar getroffen door de coronapandemie. De crisis heeft niet alleen een aantal nieuwe uitdagingen met zich meegebracht, maar ook de al bestaande kwetsbaarheid van dit deel van het culturele werkveld blootgelegd. Er spelen vraagstukken rond verjonging, over de toenemende wet- en regelgeving en op het gebied van zichtbaarheid, leden- en fondsenwerving en opleiding van vrijwilligers. Daarnaast is er een deel van de sector dat informeel georganiseerd is, maar wel een belangrijke bijdrage levert aan het welzijn van de beoefenaars. Met name activiteiten van en voor de doelgroep jongeren zijn vaak informeler georganiseerd.

In 2022 werd er budget vrijgemaakt bij de rijksoverheid om de amateurkunstensector te ondersteunen. De subsidieregeling werd uitgevoerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie. De provinciale ondersteuningsinstellingen en de amateurkunstenkoepels konden een aanvraag doen hiervoor.
Kunstgebouw formuleerde in een subsidieaanvraag een aantal activiteiten om de amateurkunstensector te ondersteunen. In eerste instantie voor een periode van één jaar. Mogelijk wordt het een structurele inzet van het rijk. Kunstgebouw zou hiermee blijvend de amateurkunstensector kunnen ondersteunen met aanbod van zowel advies en informatie over wet- en regelgeving als hulp bij fondsenwerving voor projecten. Met name in het landelijk gebied, waar maar zeer beperkte infrastructuur van professionele kunstinstellingen aanwezig is en voor de doelgroep jongeren, zal deze aanpak van grote toegevoegde waarde zijn.

De aanvraag die we hebben ingediend in 2022 werd gehonoreerd. In het najaar gingen we van start met onze plannen voor de amateurkunsten.