De 3 gedragscodes

De 3 gedrags­codes

In de culturele sector bestaan drie gedragscodes. De codes zijn opgesteld voor en door de cultuursector en dragen bij aan een gezonde, relevante, veerkrachtige en transparante sector. Veel subsidieverstrekkers en fondsen vragen organisaties die een aanvraag indienen om zich aan deze codes te houden. Dit zijn de verschillende codes:

De Governance Code Cultuur

Deze code geeft richtlijnen voor goed, verantwoord en transparant toezicht en bestuur van culturele organisaties. De code draagt bij aan het maatschappelijke belang en de continuïteit van je organisatie. Het versterkt de organisatie en bevordert een gezonde cultuursector. De code helpt in het aanbrengen van een heldere rolverdeling in je organisatie zonder belangenverstrengeling of voorkeursbehandeling.

De Fair Practice Code

Deze code gaat over een gezonde culturele sector en duurzame carrières voor de mensen die daarin werkzaam zijn. Daarvoor zijn eerlijke betaling, een veilig werkklimaat en een gezonde werkdruk nodig.

De code nodigt uit tot kritische reflectie. Het maakt de sector wegwijs om tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk te komen.

In de code staan vijf kernwaarden centraal:

  • Solidariteit
  • Diversiteit
  • Vertrouwen
  • Duurzaamheid
  • Transparantie

Code Diversiteit & Inclusie

Deze gedragscode is gericht op het vergroten van de diversiteit, inclusiviteit en toegankelijkheid in de culturele en creatieve sector. De code stimuleert dat zoveel mogelijk mensen in de samenleving deel kunnen nemen aan cultuur. De toepassing van de code ondersteunt een gelijkwaardiger en toegankelijker cultuursector voor makers, producenten en het publiek.

Het is belangrijk om in gesprek te blijven met je accounthouder/subsidiënt in wat je wel en niet doet om inclusiviteit na te streven. Er is geen goed en fout zolang je kunt beargumenteren waarom je dingen wel of juist niet doet.