Bestuursmodellen

Bestuursmodellen

Voor een stichting kun je kiezen uit twee verschillende besturingsmodellen, namelijk een bestuursmodel en een raad–van–toezicht-model.

Bestuursmodel

Binnen het bestuursmodel zorgt de directeur voor de dagelijkse gang van zaken bij de stichting. De directeur voert het beleid van het bestuur uit en moet toestemming vragen aan het bestuur om geld uit te geven voor projecten. Vaak wordt de oprichter van de stichting de directeur.

Het bestuur van een stichting bestaat uit minimaal drie bestuursleden. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de stichting en maakt beleid. Bestuursleden zorgen dat de stichting zich houdt aan het doel van de stichting. Bestuursleden keuren beslissingen en belangrijke documenten van de stichting goed, zoals subsidieaanvragen, jaarverslagen en begrotingen. Ze zorgen ervoor dat er geen beslissingen worden genomen die het voortbestaan van de stichting in gevaar brengen.

Raad-van-toezicht-model

Bij het raad-van-toezicht-model wordt ook gewerkt met een bestuur. In dit model geeft het bestuur leiding aan de stichting. Het bestuur bestaat uit één of meerdere directeur-bestuurders. De directeur-bestuurder is in dienst van de stichting en wordt door de stichting betaald. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de stichting en haar beleid, ook als er maar één directeur-bestuurder is.

De directeur-bestuurder gaat over het artistiek en zakelijk beleid, risicobeheersing en alle medewerkers. De raad van toezicht is werkgever van het bestuur, geeft de directeur-bestuurders advies en houdt toezicht op de directeur-bestuurders. De raad van toezicht moet plannen zoals de missie, de strategie, het beleidsplan en begrotingen beoordelen en goedkeuren voordat ze worden vastgelegd of gepubliceerd.