De nieuwe periode Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC)

De nieuwe periode Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC)

Op 8 februari 2023 publiceerde het ministerie van VWS de Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties 2023-2026.

Wat verandert er per 2023 voor de BRC?

  • Per 2023 maakt de BRC onderdeel uit van de Brede Specifieke Uitkering ten behoeve van het bevorderen van gezondheid, sport- en beweegstimulering, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis, oftewel de brede SPUK.
  • De brede SPUK is er voor alle gemeenten voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. Het doel? Een gezonde generatie in 2040.
  • De brede SPUK is er zodat gemeenten diverse afspraken uit kunnen voeren. Dit betreft de afspraken uit het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Nationaal Preventieakkoord.

De BRC


Looptijd: 1 januari 2023 t/m 31 december 2026.

De doelen

  • Meer kinderen, jongeren en volwassenen die sporten, bewegen en meedoen aan cultuur. Het gaat hierbij ook om kwetsbare groepen en mensen die achterblijven in sport-, beweeg- en cultuurdeelname.
  • Sterke aanbieders in sport, bewegen en cultuur waarbij kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid geregeld is.
  • Een sterke verbinding tussen sport, bewegen en cultuur met andere domeinen en programma’s (onderwijs, gezondheid, zorg, welzijn en sociale zaken/armoede & schulden) die bijdragen aan de bovenste twee ambities.

De inhoudelijke afspraken bouwen nadrukkelijk voort op het Nationaal Sportakkoord en de Geactualiseerde Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022.
Belangrijke inhoudelijke speerpunten zijn de gestelde doelen in Hoofdlijnen Sportakkoord II, het programma School en Omgeving en de Meerjarenbrief – De kracht van creativiteit (2023-2025).
De Rijksbijdrage is 40% van het totaalbudget van de investering voor functionarissen in het sport-, beweeg- en cultuurdomein. Gemeenten organiseren de overige 60% van het bedrag binnen de eigen  financiële mogelijkheden.

Aanvragen

  • Vóór 30 sept 2023 stellen gemeenten één integraal plan van aanpak op. In dit plan omschrijft de gemeente ook de inzet van de combinatiefunctionarissen. De kerngroep VNG/VSG stelde een format op om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van het integrale plan van aanpak. Dit format helpt bij het invullen van alle verplichte onderdelen. Ook bevat het tips en aanbevelingen.

Tip: ondersteuningsbudget

Er is vanuit VNG ondersteuningsbudget beschikbaar (maximaal € 7.400) voor gemeenten om in te zetten bij het doen van de aanvraag en het opstellen van het integrale plan van aanpak GALA en Sportakkoord II. Het is ook mogelijk om dit budget samen met andere gemeenten aan te vragen, en zo je krachten te bundelen.

Tijdlijn

1 juli 2023 | Deadline voor aanvragen ondersteuningsbudget voor plan van aanpak
30 sept 2023 | Deadline voor indienen integraal plan van aanpak

Welke kansen biedt de brede SPUK voor cultuur?

De inzet van de combinatiefunctionaris aansluiten op bestaande plannen

Om goed te kunnen inspelen op de lokale situatie mag de inzet van de combinatiefunctionarissen gebaseerd worden op de lokale beleidsplannen, zoals een lokaal sport- en/of preventieakkoord of  cultuurnota. Besluit samen met gemeentelijke partners, zoals een lokaal cultuurplatform, waarop de inzet van de combinatiefunctionarissen wordt gericht.

De inzet van de combinatiefunctionaris koppelen aan bestaande regelingen

De inzet van functionarissen hangt samen met de doelen in programma’s zoals het GALA, de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit of het Programma Cultuurparticipatie. Er zijn mooie verbindingen mogelijk tussen cultuur en onderwijs, zorg, welzijn en sport. Denk bijvoorbeeld aan de gezondheidseffecten van cultuur, maar ook aan het verbeteren van de mogelijkheden voor inwoners om elkaar (laagdrempelig) te ontmoeten, zich te ontplooien (en te ontspannen) en elkaar te helpen.

Het uitbreiden van het aantal FTE voor de combinatiefunctionaris cultuur

Op dit moment hebben 43 van de 50 gemeenten in Zuid-Holland een combinatiefunctionaris Cultuur in dienst, het verschil in aantal FTE per functionaris is echter zeer groot. 7 gemeenten hebben nog geen combinatiefunctionaris in dienst.