Voorwoord

Voor een maat­schappij waarin iedereen meetelt en mee kan doen

Het maken van plannen voor 2023 voelt meer dan ooit als een nieuw begin. Na de coronajaren durven we nu weer te hopen dat we met volle bewegingsvrijheid aan de slag kunnen. En er is werk aan de winkel.

De maatschappij worstelt met een veelheid aan uitdagingen, gemeenten hebben een groot aantal maatschappelijke opgaven op hun bord die allen urgent én belangrijk zijn. De cultuursector is aan het opkrabbelen na corona en zwoegt om publiek, deelnemers en vrijwilligers terug te vinden, en om het eigen hoofd boven water te houden. In het onderwijs hebben veel kinderen en jongeren extra tijd, aandacht en energie nodig, en er is een lerarentekort. We leven globaal gezien in welvaart, maar ook in een tijd van oorlog, inflatie en klimaatproblemen, waardoor armoede, eenzaamheid en afhaken voor veel mensen op de loer liggen.

We kunnen de wereld niet in een klap veranderen, maar we kunnen met cultuur wel degelijk een substantiële positieve bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn. Een gezond cultureel klimaat zorgt voor verbinding, nieuwe perspectieven en creativiteit. Creativiteit kan het startpunt zijn om verandering op gang te brengen, in het leven van een enkel individu en in grote maatschappelijke systemen.

De coronajaren hebben veel ontwricht, veel blootgelegd maar ook veel waardevolle inzichten opgeleverd. De politiek is cultuur weer gaan omarmen als essentieel voor de ontwikkeling van de samenleving. Het culturele veld wordt weer gezien als belangrijke partner bij het oplossen van een grote diversiteit aan vraagstukken.

Kunstgebouw ziet een schone taak om herstel van de cultuursector na corona te bevorderen. En om door middel van cultuur bij te dragen aan breed maatschappelijk herstel. We zijn klaar om die taak met beide handen aan te pakken.

Het afgelopen jaar heeft Kunstgebouw ontwikkelingen in gang gezet op het gebied van kennisontwikkeling, organisatievernieuwing, datagedreven werken en digitalisering. We brengen het werkgebied nauwgezet in kaart, we staan in nauw contact met de relevante spelers in het werkveld, zowel binnen de provincie als daarbuiten, en we voelen urgentie om door middel van het stellen van vragen, het luisteren naar de omgeving en het bieden van een handelingsperspectief ons steentje bij te dragen. We zijn goed toegerust om vanaf 2023 een stap dichter bij onze missie te komen: toegang tot cultuur voor iedereen in Zuid-Holland.

Aukje Bolle
Directeur-bestuurder Kunstgebouw

Aukje Bolle - Directeur Kunstgebouw